Over ons Jongeren Ouders Instanties Aanbod Contact
GeWoon

Jongerenbegeleiding

Over ons

Onze missie

Alle jongeren kunnen op een gezonde manier zijn wie ze willen zijn.Onze visie

Wanneer het een jongere binnen zijn netwerk niet lukt om op een gezonde manier zijn doelen voor de toekomst te bereiken, dan proberen we dat samen met de jongere en zijn netwerk mogelijk te maken. We doen dat door dichtbij te zijn in de eigen woonomgeving, als dat kan. Wanneer die mogelijkheid er niet is, dan bieden we een (tijdelijke) woonvorm waar de jongere zelfstandig met begeleiding kan wonen en leren. Het doel is om, op een methodische en kenmerkende manier, jongeren (en ouders) zodanig toe te rusten dat jongeren zich zelfstandig kunnen redden in de maatschappij. We bieden jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen die belemmeringen ervaren bij het zelfstandig functioneren, de mogelijkheid om aan hun eigen gezonde toekomst te werken. We creëren en beheren daarvoor voorzieningen die aansluiten bij de maatschappelijke behoefte aan jeugd- en jongerenbegeleiding en maken gebruik van methoden die aantoonbaar effectief zijn. We nemen verantwoordelijkheid voor de jongeren in een maatschappelijke context, door verbindingen te leggen met andere partners, met als doel meer samenhang en continuïteit.

Onze aanpak

We brengen met de jongeren in kaart wat er speelt en waar de begeleidingsvraag ligt. Samen stellen we vast wie ze nu zijn en wie ze willen zijn. Hierin bespreken we wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn. Met de jongeren zorgen we eerst dat de randvoorwaarden zoals dagbesteding, financiën en huisvesting op orde en geregeld zijn. Vervolgens zetten we in op een gezonde geestelijke en lichamelijke gezondheid en dragen dit uit naar de jongeren in woord en daad om vervolgens aan de slag te gaan met de activiteiten van het dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en (wanneer het aan de orde is) verslaving en justitiecontact. We maken hierbij gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix. We doen dit door dichtbij de jongeren te staan met wederzijds respect, en in waarde laten van en respect voor de keuzes van jongeren.

Jouw keuze, jouw gevolgen

We verwachten dat de jongeren verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes. We adviseren en coachen de jongeren in de keuzes die ze moeten maken bij de dilemma's die ze tegenkomen bij het bereiken van hun doelen. Hierin zijn de jongeren verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. Vertrouwen in de jongeren, maar ook vertrouwen bieden in het eigen kunnen van de jongeren staat voorop. We doen dit met humor en vanuit een voorbeeldfunctie waarin we uitstralen waar we voor staan. Dit doen we samen met belangrijke personen in de omgeving van de jongere en een professioneel netwerk (zoals scholen, huisartsen, diëtisten, gemeenten en diensten) die ondersteunend zijn aan onze begeleiding.

Neem contact op

Klachten

Ons streven is de juiste begeleiding bieden. Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. We nemen elke klacht serieus en bekijken hoe we soort gelijke klachten in de toekomst kunnen voorkomen. Uiteraard proberen we gezamenlijk met u tot een oplossing te komen. Het is belangrijk voor u om te weten waar u met uw klacht terecht kan.

Wilt u een klacht doorgeven?

U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij altijd contact met u op. Uiteraard kunt u rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.

Bent u het oneens met onze beslissing?

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Download klachtenformulierPrivacy

GeWoon begeleiding is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.
Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. GeWoon begeleiding verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u geen zorg meer ontvangt of niet meer bij ons werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is. GeWoon begeleiding beschikt over een privacy statement welke opvraagbaar is bij de organisatie.